(33) 445 44 77    537 889 533    biuro@maxchem.com.pl    Facebook

MAXCHEM
0
Brak produktów w koszyku
MAXCHEM

(33) 445 44 77

biuro@maxchem.com.pl

Regulamin sklepu

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane sprzedawcy

1.1. Sklep internetowy MAXCHEM, działający pod adresem www.maxchem.com.pl   prowadzony jest przez Adama Rzepeckiego – prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą – Firma Maxchem Adam Rzepecki, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, któremu nadany został numer NIP 548-226-84-12.

1.2. Miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Bielska 8, 43-430 Skoczów.

 

 1. Słowniczek:

2.1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www. maxchem.com.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie

2.2. Sprzedawca –  Adama Rzepecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą – Firma Maxchem Adam Rzepecki

2.3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce

2.4. Czas realizacji zamówienia – czas w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia w wybranej przez Klienta formie dostawy

2.5. Klient –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie

2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

2.7. Konto Klienta –   zbiór danych przechowywanych w systemie informatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia

2.8. Punkt odbioru – punkt prowadzony przez maxchem.com.pl w miejscu wykonywania działalności

2.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określając rodzaj i ilość produktów, rodzaj płatności, sposób i miejsce dostawy, dane Klienta, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą

 

 

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane:
 • przez stronę internetową maxchem.com.pl,
 • poprzez strony serwisów aukcyjnych,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@maxchem.com.pl,
 • telefonicznie pod numerem (33)445-44-77 lub faxem pod numerem (33) 445-44-77.
 1. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Zamówienia poprzez stronę internetową i strony wskazanych serwisów aukcyjnych można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 3. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje dotyczące jego działań w Sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta w maxchem.com.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 4. W celu dokonania rejestracji Konta należy: wejść na stronę sklepu i w prawym górnym rogu wybrać: „moje konto – zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do reprezentowania takiego podmiotu.
 6. Składając zamówienie Klient wskazuje:
 • rodzaj i ilość zamawianych towarów,
 • sposób dostawy oraz adres dostawy,
 • dane do faktury, jeżeli Klient życzy sobie wystawienia faktury,
 • sposób płatności.
 1. Natychmiast po zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży maxchem.com.pl, Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Wiadomość ta zawiera prośbę o potwierdzenie złożonego zamówienia przez Klienta. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Klienta, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

 1. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:
 • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem, natychmiast po przyjęciu zamówienia do realizacji,
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem PayU, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia wykonania operacji od operatora płatności,
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, natychmiast po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową realizację zamówienia.
 2. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie maxchem.com.pl. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w przypadku których miejscem spełnienia świadczenia jest Punkt Odbioru.

 

III. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu przekazania zamówienia do wysłania. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 2. Wprowadzanie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta na adres e-maile: biuro@maxchem.com.pl lub telefonicznie pod numerem (33) 445-44-77. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie lub jako osoby, która złożyła zamówienie podlegające zmianie lub cofnięciu.
 3. Zmiany w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany adresu dostawy lub zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta lub wskazanego przy składaniu zamówienia.

IV. CENY TOWARÓW I KOSZT DOSTAW

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich.
 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w zamówieniu.
 4. Faktura VAT zostanie dostarczona  drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 5. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.
 7. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie internetowej w zakładce „Dostawa”.

 V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia.
 2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji zamówienia wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru w Punkcie Odbioru. Wyboru sposobu dostarczenia zamówienia dokonuje Klient przy składaniu zamówienia.
 4. W przypadku odbioru w Punkcie Odbioru, o możliwości odebrania zamówienia, Sprzedawca informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.
 5. Czas dostawy

5.1. W przypadku dostawy na terenie Polski poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi 1 dzień roboczy.

5.2. W przypadku dostawy na terenie Unii Europejskiej poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi 2-5 dni robocze.

5.3.  Czas dostawy określony w pkt 5.1 i 5.2 jest czasem deklarowanym przez firmę kurierską i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego przedłużenie.

 1. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, Sprzedawca przed upływem tego terminu zwraca się do Klienta z pytaniem, czy Klient odstępuje od umowy, czy wyznaczy Sprzedawcy dodatkowy termin na realizację zamówienia.
 2. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep niezwłocznie przystępuje do realizacji zamówienia na towary dostępne w Sklepie, a w pozostałej części postępuje zgodnie z punktem 6.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.
 4. W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie produktu.

VI. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z wyjątkiem gdy płatność następuje przy odbiorze.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
 • płatność za pobraniem gotówką ,
 • płatność za pobraniem kartą płatniczą (ma zastosowanie jedynie w przypadku zamówienia odbieranego w Punkcie Odbioru ),
 • płatność z góry przelewem elektronicznym lub kartą kredytowa realizowaną za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU,
 • płatność z góry przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto: ING BANK ŚLĄSKI 18 1050 1083 1000 0090 7399 9006.
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą poza terytorium Polski:
 • płatność z góry przelewem elektronicznym lub kartą kredytowa realizowaną za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU,
 • płatność z góry przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto: ING BANK ŚLĄSKI 18 1050 1083 1000 0090 7399 9006.

 

 1. W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich wartość, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie produktu.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem oraz klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od odebrania zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej na adres: Firma Maxchem Adam Rzepecki, ul. Bielska 8, 43-430 Skoczów, bądź elektronicznej na adres: biuro@maxchem.com.pl.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.
 5. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi innymi kosztami.
 6. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystanie z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 8. Klient w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 • w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VIII. REKLAMACJE 

 1. Sprzedawca zaleca zwrócić uwagę na stan paczki przy jej odbiorze, oraz sprawdzenie czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, zaleca się w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Klienta nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli towar okaże się uszkodzony, zaleca się spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. Sporządzenie protokołu nie jest warunkiem reklamacji.
 2. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili wydania rzeczy Klientowi, jak też za wady, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient będący konsumentem oraz klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 4. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 5. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
 6. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres: Firma Maxchem Adam Rzepecki, ul. Bielska 8, 43-430 Skoczów, bądź elektronicznej na adres: biuro@maxchem.com.pl.
 7. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać numer zamówienia oraz dane kontaktowe Klienta, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, takie jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny – w przypadku reklamacji składanych pisemnie, a także przedstawić szczegółowy opis zaistniałych nieprawidłowości (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczności ich wystąpienia lub stwierdzenia. W treści reklamacji można również podać adres e-mail i numer telefonu, nie jest to jednak obowiązkowe.
 8. Towary sprzedawane w Sklepie mogą posiadać gwarancję producenta lub importera. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie danego towaru. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty producenta. Dokładne adresy takich punktów znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

IX. DANE OSOBOWE

 1.  Sklep zapewnia  ochronę danych osobowych Klientów i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 4. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

BEZPIECZNA PŁATNOŚĆ

Zapewnia operator PayU

DARMOWA WYSYŁKA

DLA ZAKUPÓW OD 399 ZŁ

30 DNI NA ZWROT

BEZ PODANIA PRZYCZYNY

OBSŁUGA ONLINE

24H/DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU

Hurtownia chemiczna | hurtownia chemii gospodarczej | chemia gospodarcza hurtownia | chemia profesjonalna sklep | chemia przemysłowa sklep | chemia samochodowa hurtownia | chemia sklep | sklep chemia | chemia hurtownia | hurtownia chemia